Đăng ký

Giải bài 2.2 trang 6- Sách bài tập Vật lí 8

Đổi vận tốc của vệ tinh nhân tạo về đơn vị m/s :

 28800km/h = \(\dfrac{28800.1000}{3600}\) = 8000m/s

Vận tốc của vệ tinh nhân tạo lớn hơn vận tốc của phân tử hiđrô ở  \(0^0\) C ( 8000m/s > 1692 m/s )

Vậy chuyển động của vệ tinh nhân tạo nhanh hơn chuyển động của phân tử hiđrô.