Đăng ký

Giải bài 2.3 trang 6- Sách bài tập Vật lí 8

Thời gian ô tô đi từ Hà Nội đến Hải Phòng :

 t = 10h - 8h = 2h

Vận tốc của ô tô :

 v = \(\dfrac{s}{t}\) = \(\dfrac{100}{2}\) = 50 (km/h) = \(\dfrac{50000m}{3600s}\) =13,8 (m/s)