Đăng ký

Giải câu 7 trang 10- Sách giáo khoa Vật lí 8

Đổi đơn vị : t = 40 phút = \(\dfrac{40}{60}\)h = \(\dfrac{2}{3}\) h

Quãng đường đi được :

s= v.t = 12. \(\dfrac{2}{3}\) = 8km