Đăng ký

Giải bài 2.13 trang 7- Sách bài tập Vật lí 8

Đổi đơn vị : 4 phút = 4.60 = 240s ; 0,48km = 480m

Vận tốc của người thứ nhất so với người thứ hai :

  v1 - v2 = \(\dfrac{480}{240}\) = 2m/s

Vận tốc của người thứ hai :

  v2 = 5 - 2 = 3 (m/s)