Đăng ký

Giải bài 2.5 trang 6- Sách bài tập Vật lí 8

a) Đổi đơn vị : 300m = 0,3km ; 1 phút = \(\dfrac{1}{60}\) h

       Vận tốc của người thứ nhất là :

   v1 = \(\dfrac{s1}{t1}\) = 0,3 : \(\dfrac{1}{60}\) = 18 km/h

       Vận tốc của người thứ hai là :

   v2 = \(​​\dfrac{s2}{t2}\) = \(\dfrac{7,5}{0,5}\) = 15km/h

Vì v1 > v2 nên người thứ nhất đi nhanh hơn người thứ hai.

b) Đổi đơn vị : 20 phút = \(\dfrac{1}{3}\) h

Quãng đường người thứ nhất đi được sau 20 phút :

         s = v1.t = 18.\(\dfrac{1}{3}\) =6km

Quãng đường người thứ hai đi được sau 20 phút :

         s' = v2.t = 15.\(\dfrac{1}{3}\) = 5km

Sau 20 phút hai người cách nhau 1km.