Đăng ký

Giải bài 2.8 trang 6- Sách bài tập Vật lí 8

Giá trị trung bình bán kính quỹ đạo của Trái Đất quanh Mặt Trời là :

    R = \(\dfrac{T.v}{2 \pi}\) 

Chọn C . Vì R = \(\dfrac{365.24.108000}{2.3,14}\) = 150649682 km