Đăng ký

Giải bài 2.15 trang 7- Sách bài tập Vật lí 8

Mỗi giờ hai xe lại gần nhau một khoảng :

  v1 + v2 = 1,2.v2 + v2 = 2,2.v2

Sau 2 giờ thì hai xe gặp nhau , do đó :

  2,2.v2 = 198 : 2

Suy ra v2 = 45 (km/h)

v1 = 1,2 . 45= 54 (km/h)

Vậy vận tốc của xe thứ nhất là 54 km/h và vận tốc của xe thứ hai là 45km/h.