Đăng ký

Giải bài 2.4 trang 6- Sách bài tập Vật lí 8

Áp dụng công thức t = \(\dfrac{S}{V}\) (  suy ra từ công thức v = \(\dfrac{s}{t}\)  )

Thời gian máy bay bay từ Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh là :

 t = \(\dfrac{S}{V}\) = \(\dfrac{1400}{800}\) = 1,75h = 1h 45 phút.