Đăng ký

Giải bài 14.1 Trang 45 - Sách bài tập Vật lí 6

Hướng dẫn:

Muốn làm giảm độ nghiêng của một mặt phẳng nghiêng có 2 cách:

   - Thay đổi độ đài mặt phẳng nghiêng.

   - Thay đổi độ cao kê mặt phẳng nghiêng.