Đăng ký

Giải bài 14.2 Trang 45 - Sách bài tập Vật lí 6

Các từ cần điền là:

a) nhỏ hơn.                  b) càng giảm.                   c) càng dốc đứng.