Đăng ký

Giải bài 14.9 Trang 46 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D. l > 50cm; h = 50cm.