Đăng ký

Giải bài 14.13 Trang 47 - Sách bài tập Vật lí 6

Chọn D.

Đối với xe tải: Thay đổi độ dài.

Đối với xe ben: Thay đổi độ dài.

Đối với băng chuyền: Thay đổi độ dài.