Đăng ký

Giải câu 2 Trang 45 - Sách giáo khoa Vật lí 6

Trong thí nghiệm đã làm giảm độ nghiêng của mặt phẳng nghiêng bằng một trong hai cách:

- Giảm độ cao đầu của mặt phẳng nghiêng.

- Tăng độ dài của mặt phẳng nghiêng.

- Giảm độ cao đầu của mặt phẳng nghiêng đồng thời tăng độ dài của mặt phẳng nghiêng.