Đăng ký

Giải bài 1-2.7 Trang 6 - Sách bài tập Vật lí 6

Đơn vị của kết quả đo cùng đơn vị với ĐCNN và giá trị của kết quả đo cùng định dạng với giá trị của ĐCNN. Chọn đáp án B: 50dm.