Đăng ký

Giải bài 1-2.23 Trang 8 - Sách bài tập Vật lí 6

Để đo chu vi của một đồng tiền mệnh giá 2000 đồng bằng một sợi chỉ và một chiếc thước thẳng ta có thể làm như sau:

- Đặt sợi dây chỉ trùng với chu vi đồng tiền và đánh dấu độ dài này trên dây.

- Dùng thước đo độ dài đã đánh dấu trên dây này.