Đăng ký

Giải bài 1-2.20 Trang 8 - Sách bài tập Vật lí 6

Chỉ cần chữ số cuối cùng của kết quả đo cùng đơn vị với ĐCNN của dụng cụ đo và chia hết cho ĐCNN.

Chọn D.