Đăng ký

Giải bài 16 trang 15 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Bộ răng đầy đủ của một người trưởng thành có 32 chiếc trong đó có 8 răng cửa, 4 răng nanh, 8 răng cối nhỏ, và 12 răng hàm. Hỏi mỗi loại răng chiếm mấy phần của tổng số răng? (Viết dưới dạng phân số tối giản)

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Phân số \(\dfrac{a}{b}\) với \(a, b \in Z , a>0, b> 0:\)

Mẫu b cho biết số phần bằng nhau mà hình được chia ra.

Tử a cho biết số phần bằng nhau đã lấy.

Chú ý: Rút gọn khi phân số chưa tói giản.

Giải:

Răng cửa chiếm: \(\dfrac{8}{32}=\dfrac{1}{4}\)(tổng số răng).

Răng nanh chiếm: \(\dfrac{4}{32}=\dfrac{1}{8}\) (tổng số răng).

Răng cối nhỏ chiếm: \(\dfrac{8}{24}=\dfrac{1}{4}\) (tổng số răng).

Răng hàm chiếm: \(\dfrac{12}{32}=\dfrac{3}{8}\) (tổng số răng).

shoppe