Đăng ký

Trả lời câu hỏi Bài 4 trang 14 Toán 6 Tập 2

Đề bài

Tìm các phân số tối giản trong các phân số sau:

\({3 \over 6};\,\,\,\,\,{{ - 1} \over 4};\,\,\,\,\,{{ - 4} \over {12}};\,\,\,\,\,{9 \over {16}};\,\,\,\,\,{{14} \over {63}}\)

Hướng dẫn giải

Các phân số tối giản là \(\,\,\,{{ - 1} \over 4};\,\,\,\,\,\,\,\,{9 \over {16}};\,\,\,\,\,{{14} \over {63}}\)

shoppe