Đăng ký

Giải bài 15 trang 15 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 2

Đề bài

Rút gọn các phân số sau:

 

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Chia cả tử và mẫu của phân số \(\dfrac{a}{b}\) cho ƯCLN của \(\left | a \right | \) và \(\left | b\right |\) để rút gọn phân số đến tối giản.

Giải:

a) \(\dfrac{22}{55}=\dfrac{22:11}{55:11}=\dfrac{2}{5};\)                    b) \(\dfrac{-63}{81}=\dfrac{(-63):9}{81:9}=\dfrac{-7}{9};\)

c)  \(\dfrac{20}{-140}=\dfrac{20:20}{(-140):20}=\dfrac{1}{-7};\)    d) \(\dfrac{-25}{-75}=\dfrac{25}{75}=\dfrac{25:25}{75:25}=\dfrac{1}{3}.\)

shoppe