Đăng ký

Bài 64 trang 29 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a)  23 . 22 . 24;                              b) 102 . 103 . 105;

c)  x . x5;                                      d) a3 . a2 . a

Hướng dẫn giải

Áp dụng quy tắc: am . a= am + n và quy ước  a1 = a.

Lời giải chi tiết

a)    23 . 22 . 24 = 23 + 2 + 4 = 29;

b)    102 . 103 . 105 = 102 + 3 + 5 = 1010

c)    x . x5 = x1 + 5 = x6

d)    a3 . a2 . a5 = a3 +  2 + 5 = a10

 

shoppe