Đăng ký

Giải bài 60 trang 28 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Viết kết quả mỗi phép tính sau dưới dạng một lũy thừa:

a) \(3^3.3^4;\)       b) \(5^2.5^7;\)        c) \(7^5.7\)

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức: \(a^m.a^n=a^{m+n}(a,m,n \in N)\)

Giải:

a) \(3^3.3^4=3^{3+4}=3^7;\)

b) \(5^2.5^7=5^{2+7}=5^9;\)

c) \(7^5.7=7^{5+1}=7^6\).

shoppe