Đăng ký

Giải bài 56 trang 27 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Viết gọn các tích sau bằng cách dùng lũy thừa.

a) 5.5.5.5.5;         b) 6.6.6.3.2

c) 2.2.2.3.3;         d) 100.10.10.10

Hướng dẫn giải

Giải:

a) 5.5.5.5.5 = \(5^5\)

b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = \(6^4\)

c) 2.2.2.3.3 = \(2^3.3^2\)

d) 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = \(10^5\)

shoppe