Đăng ký

Giải bài 64 trang 29 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa:

a) \(2^3.2^2.2^4;\)             b) \(10^2.10^3.10^5\)

c) \(x.x^5;\)                  d) \(a^3.a^2.a^5\)

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Áp dụng công thức: \(a^m.a^n=a^{m+n}\) và công thức suy rộng \(a^m.a^n.a^p=a^{m+n+p}.\)

Giải:

a) \(2^3.2^2.2^4=2^{3+2+4}=2^9;\)            b) \(10^2.10^3.10^5=10^{2+3+5}=10^{10}.\)

c) \(x.x^5=x^{1+5}=x^6;\)                    c) \(a^3.a^2.a^5=a^{3+2+5}=a^{10}.\)