Đăng ký

Giải bài 57 trang 28 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tính giá trị các lũy thừa sau:

a) \(2^3,2^4,2^5,2^6,2^7,2^8,2^9,2^{10};\)    b) \(3^2,3^3,3^4,3^5\)

c) \(4^2,4^3,4^4\);         d) \(5^2,5^3,5^4\);         e) \(6^2,6^3,6^4\)

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Giải:

a) \(2^3-2.2.2=8; 2^4=2^3.2=8.2=16\)

Làm tương tự như trên ta được:

\(2^5=32; 2^6=64; 2^7=128; 2^8=256; 2^9=512; 2^{10}=1024.\)

b) \(3^2=9; 3^3=27;3^4=81;3^5=243;\)

c) \(4^2=16; 4^3=64;4^4=256;\)

d) \(5^2=25; 5^3=125;5^4=625;\)

e) \(6^2=36; 6^3=216;6^4=1296;\)

shoppe