Đăng ký

Giải bài 58 trang 28 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

a) Lập bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 20.

b) Viết mỗi số sau thành bình phương của một số tự nhiên: 64; 169; 196.

Hướng dẫn giải

a) Bảng bình phương các số tự nhiên từ 0 đến 20

n 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
\(n^2\) 0 1 4 9 16 25 36 49 64 81 100

 

n 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
\(n^2\)\(n^2\) 121 144 169 196 225 256 289 324 361 400

b)

64 = 8.8 = \(8^2\)

169 = 13.13 = \(13^2\)

196 = 14.14 = \(14^2\)