Đăng ký

Bài 106 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Có hai số nguyên a, b khác nhau nào mà a \(\vdots\) b và b \(\vdots\) a không ?

Hướng dẫn giải

Có hai số nguyên a, b khác nhau mà a \(\vdots\) b và b \(\vdots\) a chính là 2 số nguyên đối nhau.

Ví dụ 1 và -1. Hoặc 9 với - 9, ...

shoppe