Đăng ký

Bài 105 trang 97 SGK Toán 6 tập 1

Đề bài

 Điền số vào ô trống cho đúng:

a

42

 

2

-26

0

9

b

-3

-5

 

\(\left | -13 \right |\) 

7

-1

a : b

 

5

-1

 

 

 

a

42

 

2

-26

0

9

b

-3

-5

 

\(\left | -13 \right |\) 

7

-1

a : b

 

5

-1

 

 

 

 

Hướng dẫn giải

Chỉ có một chú ý với bài này, đó là: |-13| = 13

Và ta áp dụng tính chất:

a : b = c thì a = b. c;

a: b = c thì b = a : c

Lời giải chi tiết

 

a

42

-25

2

-26

0

9

b

-3

-5

-2

 \(\left | -13 \right |\)

7

-1

a : b

-14

5

-1

-2

0

-9

a

42

-25

2

-26

0

9

b

-3

-5

-2

 \(\left | -13 \right |\)

7

-1

a : b

-14

5

-1

-2

0

-9

shoppe