Đăng ký

Giải bài 104 trang 97 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm số nguyên x, biết:

a) 15x = -75 b) 3|x| = 18
Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Trong đẳng thức a.x = b (\(a, b \in Z, a \neq 0\)) ta tìm được x như sau:

Tìm giá tị tuyệt đối của x: \(x=\dfrac{b}{a}\)

Xác định dấu của x theo quy tắc đặt dấu của phép nhân số nguyên.

Giải:

a) x = -5;                 b) x = 6 hoặc x = -6.