Đăng ký

Giải bài 101 trang 97 - Sách giáo khoa Toán 6 tập 1

Đề bài

Tìm năm bội của: 3; -3.

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn:

Dạng tổng quát bội của số nguyên a là a.m (\(m \in Z\)).

Giải:

Cả 3 và -3 đều chung các bội dạng 3.m (\(m \in Z\)), nghĩa là:

0; -3; 3; -6; 6; -9; 9;...

Chẳng hạn, năm bội của 3 và -3 là: 3; 6; 9; 12; 15.