Đăng ký

Xác định tần số góc để UCmax

Đặt  \(\left \{ Z_T=\sqrt{\dfrac{L}{C}-\dfrac{R^2}{2}};n=\dfrac{\omega_C}{\omega_L} \right \}\)

+) Xác định  \(\omega\) để  \(\left \{ P_{max},I_{max},U_{Rmax} \right \} \Leftrightarrow \omega=\dfrac{1}{\sqrt{LC}}\)

+) Xác định  \(\omega_C\) để  \(U_{Cmax}\). Tính  \(U_{Cmax}\)

          \(\omega_C=\dfrac{Z_T}{L}\)             \(Z_L=Z_T\)

          \(U_{Cmax}=\dfrac{UL}{RC.Z'_T}\)  với  \(Z'_T=\sqrt{\dfrac{L}{C}-\dfrac{R^2}{4}}\)

+) Khi  \(\omega=\omega_C=\dfrac{Z_T}{L} \)  thì  \(Z^2=Z_L^2-Z_C^2\)

   \(U^2=U_{Cmax}^2-U_L^2\)

   \(\tan \varphi_{RC}.\tan \varphi=-\dfrac{1}{2}\)

Công thức liên quan:

Xác định tần số góc để ULmax

Công thức bổ sung

Ngoài ra, bạn có thể lưu lại TOÀN BỘ CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT để thuận tiện cho việc ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia đang đến gần.