Đăng ký

Công thức bổ sung

+)  \(\tan \varphi_{RC}.\tan \varphi=-\dfrac{1}{2} \)  khi  \(U_{Cmax}\)  với  \(\omega\) thay đổi

+)  \(\tan \varphi_{RL}.\tan \varphi=-\dfrac{1}{2}\)   khi  \(U_{Lmax}\)  với  \(\omega\) thay đổi

+) Khi  \(R^2=\dfrac{L}{C} \Leftrightarrow \left\{\begin{matrix}\tan \varphi_{RL}.\tan \varphi_{RC}=1\\ \vec{U_{RL}} \bot \vec{U_{RC}}\end{matrix}\right.\)

+)  \(\left\{\begin{matrix}\varphi_{AM}-\varphi_{MB}=\pm \dfrac{\pi}{2} \rightarrow \tan \varphi_{AM}.\tan \varphi_{MB}=-1\\ \varphi_{AM}+\varphi_{MB}=\pm \dfrac{\pi}{2} \rightarrow \tan \varphi_{AM}.\tan \varphi_{MB}=1\end{matrix}\right.\)

+)  \(\tan(\varphi _{AM}-\varphi_{MB})=\dfrac{\tan \varphi_{AM}-\tan \varphi_{MB}}{1+\tan \varphi_{AM}.\tan\varphi_{MB}}\)

+) Cho mạch  \(RL\) có  \(u=A\cos^2(\omega t+\varphi)\) khi đó:

            \(I=\sqrt{I_1^2+I_2^2}\)  với  \(\left\{\begin{matrix}I_1=\dfrac{A}{2R}\\ I_2=\dfrac{A}{\sqrt{8(R^2+Z_L^2)}}\end{matrix}\right.\)

Công thức nâng cao:

Thời gian đèn tắt, đèn sáng

Máy biến thế, truyền tải điện năng

Ngoài ra, bạn có thể lưu lại TOÀN BỘ CÔNG THỨC VẬT LÝ THPT để thuận tiện cho việc ôn tập và chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia đang đến gần.