Đăng ký

Tìm UCmax khi C thay đổi

\(C=C_0 \) để  \(U_{Cmax}\)

+) Khi  \(Z_C=\dfrac{U\sqrt{R^2+Z_L^2}}{Z_L} \Leftrightarrow \dfrac{Z_C-Z_L}{R}.\dfrac{Z_L}{R}=1\)

\(U_{Cmax}=\dfrac{U\sqrt{R^2+Z_L^2}}{R}=\dfrac{U}{\cos \varphi_{RL}}\)  khi đó  \(\vec{U} \bot \vec{U_{RL}}\)

Hệ quả của  \(\vec{U} \bot \vec{U_{RL}}\)

+)  \(U_{Cmax}^2=U^2+U_{RL}^2\)

+)  \(U_{Cmax}(U_{Cmax}-U_L)=U^2\)

+)  \(U_L(U_{Cmax}-U_L)=U_R^2\)

+)  \(\dfrac{1}{U_R^2}=\dfrac{1}{U^2}+\dfrac{1}{U_{RL}^2}\)

+)  \(\left ( \dfrac{u}{U} \right )^2+\left ( \dfrac{u_{RL}}{U_{RL}} \right )^2=2\)

+)  \(\tan \varphi.\tan \varphi_{RL}=1\)

Công thức liên quan:

Tìm ULmax khi L thay đổi

Tìm URCmax, URCmin

Ngoài ra, với xu hướng ra đề thi của Bộ GD&ĐT, kiến thức sẽ không chỉ nằm trong chương trình 12 mà còn có ở chương trình 10,11. Vì vậy các bạn nên ôn tập kỹ cả phần kiến thức này để đạt được kết quả cao nhất.

Xem lại tổng hợp công thức vật lý 10 TẠI ĐÂY

shoppe