Đăng ký

Đoạn mạch RLC có L thay đổi

+) Tìm  \(L\) để  \(\begin{Bmatrix} I,P,U_R,U_C,U_{RC} \end{Bmatrix}\) để đạt giá trị cực đại:

          \(Z_L=Z_C \Leftrightarrow L=\dfrac{1}{\omega^2 C}\)

Lưu ý:  \(L \) và  \(C\) mắc liên tiếp nhau

Đoạn mạch RLC có R thay đổi

Giá trị L0 để công suất cực đại khi C thay đổi

>>>Đọc ngay: Tổng hợp toàn bộ công thức vật lý 12