Đăng ký

Tính tần số góc để công suất cực đại

+) Cho  \(\omega=\omega_1, \omega=\omega_2\) thì  \(P\) như nhau. Tính  \(\omega_0\) để  \(P_{max}\):   \(\omega_0^2=\omega_1 \omega_2=\dfrac{1}{LC}\)

+) Cho  \(\omega=\omega_1\)  thì \(U_{Lmax}\),  \(\omega=\omega_2\) thì  \(U_{Cmax}\). Tính  \(\omega\) để  \(P_{max}\):  \(\omega=\sqrt{\omega_1 \omega_2}\)

Công thức liên quan:

Tính tần số góc để ULmax, UCmax

Xác định tần số góc để UCmax

>>>Xem thêm: Tổng hợp toàn bộ công thức vật lý 12 mới nhất, đầy đủ, chi tiết nhất