Đăng ký

Tìm C để UCmax

Khi  \(C=C_1\) hoặc  \(C=C_2\) thì  \(U_C\) không đổi và   \(\left\{\begin{matrix}\varphi_u-\varphi_i=\varphi_1\\ \varphi_u-\varphi_i=\varphi_2\end{matrix}\right.\)

Tìm  \(C\) để  \(U_{Cmax}\):

        \(\dfrac{1}{Z_C}=\dfrac{1}{2}\left ( \dfrac{1}{Z_{C_1}}+\dfrac{1}{Z_{C_2}}\right ) \RightarrowC=\dfrac{C_1+C_2}{2}\)

         \(\left\{\begin{matrix}U_C=U_{Cmax} \cos(\varphi_1-\varphi_0)\\ \tan \varphi_0=\dfrac{R}{Z_L}\end{matrix}\right.\)

Công thức liên quan:

Tìm giá trị cực đại công suất tiêu thụ

Tìm L để ULmax

Ngoài ra, bạn có thể xem lại Tổng hợp công thức vật lý 10,11,12 TẠI ĐÂY

shoppe