Đăng ký

L biến thiên để URLmax, URLmin

+) Khi  \(L\) biến thiên để  \(U_{RLmax}\)

Khi  \(Z_L=\dfrac{Z_C+\sqrt{4R^2+Z_C^2}}{2}\)  thì    \(U_{RLmax}=\dfrac{U(Z_C+\sqrt{4R^2+Z_C^2})}{2}=\dfrac{UZ_L}{R}\)

Lưu ý:  \(R\) và  \(L\) mắc liên tiếp nhau

      \(\tan \varphi_0=\dfrac{Z_L-Z_C}{R}=\dfrac{R}{Z_L}=\dfrac{U}{U_{RLmax}}\)

      \(\tan 2 \varphi_0=\dfrac{2R}{Z_C}\)

+) Khi  \(L\) biến thiên để  \(U_{RLmin}\)

Khi  \(Z_L=0\) thì  \(U_{RLmin}=\dfrac{UR}{\sqrt{R^2+Z_C^2}}\)

Công thức liên quan:

Tìm C để UCmax

Tìm giá trị cực đại công suất tiêu thụ

>>>Xem thêm: Tổng hợp toàn bộ công thức vật lý 12 mới nhất, đầy đủ, chi tiết nhất

shoppe