Đăng ký

Tìm giá trị cực đại công suất tiêu thụ

Tìm  \(R_0\) để  \(P_{max}\):

       \(\left\{\begin{matrix} R_0+r=\begin{vmatrix} Z_L-Z_C \end{vmatrix}\\ P_{max}=\dfrac{U^2}{2 \begin{vmatrix} Z_L-Z_C \end{vmatrix}} \end{matrix}\right. \Rightarrow \cos \varphi=\dfrac{1}{\sqrt{2}}\)

Tìm  \(R\) để  \(P_{Rmax}\):

       \(\left\{\begin{matrix} R=\sqrt{r^2+(Z_L-Z_C)^2}\\ P_{Rmax}=\dfrac{U^2}{2(R+r)}=\dfrac{rU^2}{r^2+(Z_L-Z_C)^2} \end{matrix}\right.\)

Công thức liên quan:

Tìm L để ULmax

Tìm UCmax khi C thay đổi

Ngoài ra các bạn có thể xem tổng hợp công thức vật lý 10,11,12 đầy đủ, chi tiết nhất TẠI ĐÂY

 

shoppe