Đăng ký

Tìm L để ULmax

+) Khi  \(L=L_1\) hoặc  \(L=L_2\) thì  \(U_L\) không đổi và  \(\left\{\begin{matrix} \varphi_u-\varphi_i=\varphi_1\\ \varphi_u-\varphi_i=\varphi_2 \end{matrix}\right.\)

Tìm  \(L\) để  \(U_{Lmax}\):

        \(\dfrac{1}{Z_L}=\dfrac{1}{2} \left ( \dfrac{1}{Z_{L_1}}+\dfrac{1}{Z_{L_2}} \right ) \Rightarrow L= \dfrac{2L_1L_2}{L_1+L_2}\)

         \(\left\{\begin{matrix} \varphi_1+\varphi_2=2\varphi_0\\ U_L=U_{Lmax} \cos(\varphi_1-\varphi_0)\\ \tan \varphi_1=\dfrac{R}{Z_C} \end{matrix}\right.\)

Công thức liên quan

Tìm UCmax khi C thay đổi

Tìm ULmax khi L thay đổi

>>> Xem ngay: Tổng hợp toàn bộ công thức vật lý 12

shoppe