Đăng ký

Giá trị L0 để công suất cực đại khi L thay đổi

+) Khi  \(L=L_1\) hoặc  \(L=L_2\) thì  \(\left \{ I,P,U_R,U_C,U_{RC} \right \}\) không đổi:

               \(Z_C=\dfrac{Z_{L_1}+Z_{L_2}}{2}\)

+) Giá trị  \(L_0\) để công suất của mạch đạt cực đại:

               \(Z_{L_0}=Z_C=\dfrac{Z_{L_1}+Z_{L_2}}{2}\)

Công thức liên quan:

Hệ số công suất

L biến thiên để URCmax, URCmin

>>> Xem ngay: Tổng hợp toàn bộ công thức vật lý 12

shoppe