Đăng ký

Đoạn mạch RrLC có R thay đổi

Có 2 giá trị  \(R_1 \neq R_2\) để  \(P\) bằng nhau:

     \(\left\{\begin{matrix} (R_1+r)(R_2+r)=(Z_L-Z_C)^2=(R_0+r)^2\\ R_1+R_2+2r=\dfrac{U^2}{P} \end{matrix}\right.\).

Gọi độ lệch pha giữa  \(u\) và  \(i\) qua mạch ứng với  \(R_1\) là  \(\varphi_1\), ứng với  \(R_2\) là  \(\varphi_2\):  \(\varphi_1+\varphi_2=\pm \dfrac{\pi}{2}\)

       \(\Leftrightarrow \tan \varphi_.\tan \varphi_2=1\)

       \(\cos \varphi_1=\sqrt{\dfrac{R_1}{R_1+R_2}}\)                    \(\cos \varphi_2=\sqrt{\dfrac{R_2}{R_1+R_2}}\)

Công thức liên quan:

Giá trị L0 để công suất cực đại khi C thay đổi

Giá trị L0 để công suất cực đại khi L thay đổi

Ngoài ra, bạn có thể xem lại Tổng hợp công thức vật lý 10,11,12 TẠI ĐÂY

 

shoppe