Đăng ký

Hệ số công suất

+) Kết hợp  \(\left \{ \omega_R; \omega_L;\omega_C \right \}\)

                \(\omega_R^2=\omega_L \omega_C\)      hay   \(f_R^2=f_Lf_C\)

                \(U_{Lmax}=U_{Cmax}=\dfrac{U}{\sqrt{1-\dfrac{1}{n^2}}}\)    với  \(n=\dfrac{\omega_L}{\omega_C}\)

               \(\left\{\begin{matrix}\left ( \dfrac{U}{U_{Lmax}} \right )^2+\left ( \dfrac{\omega_R}{\omega_L} \right )^2=1\\ \left ( \dfrac{U}{U_{Cmax}} \right )^2+\left ( \dfrac{\omega_C}{\omega_R} \right )^2=1\end{matrix}\right.\)

+) Hệ số công suất:  \(\cos \varphi=\sqrt{\dfrac{2}{1+n}}\)     với  \(n=\dfrac{\omega_L}{\omega_C}\)

Công thức liên quan:

L biến thiên để URCmax, URCmin

L biến thiên để URLmax, URLmin

Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm Tổng hợp công thức vật lý 10,11,12 đầy đủ, chi tiết nhất TẠI ĐÂY