Đăng ký

Tính thể tích dd NaOH

 Thể tích dd NaOH cần cho vào dd \(Zn^{2+}\) để xuất hiện lượng kết tủa theo yêu cầu được tính theo công thức sau:

+)\(n_{OH^-}=2n_{k tủa}\)

+)\(n_{OH^-}=4n_{Zn^{2+}}-2n_{k tủa}\)