Đăng ký

Tính lượng kết tủa

 Lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng \(CO_2\) vào dd \(NaOH\) và \(Ca(OH)_2\) hoặc \(Ba(OH)_2\) được tính theo công thức sau:

\(n_{CO_3^-}=n_{OH^-}-n_{CO_2}\)                                                                      (Đk: \(n_{CO_3^-}< n_{CO_2}\))

So sánh với \(n_{Ba^{2+}}\)hoặc \(n_{Ca^{2+}}\)để xem chất nào phản ứng hết