Đăng ký

Tính thể tích dd NaOH

Thể tích dd NaOH cần cho vào dd \(Al^{3+}\) để xuất hiện kết tủa theo yêu cầu được tính theo công thức sau:

+)\(n_{OH^-}= 3n_{k tủa}\)

+)\(n_{OH^-}=4n_{Al^{3+}}- n_{k tủa}\)