Đăng ký

Tính thể tích CO2

Thể tích CO2 cần hấp thụ hết vào dd Ca(OH)2 hoặc Ba(OH)2 thu được kết tủa theo yêu cầu được tính theo công thức sau:

+) \(n_{CO_2}= n_{k tủa}\)

+)\(n_{CO_2}= n_{OH^-}- n_{k tủa}\)

shoppe