Đăng ký

Tính thể tích dd HCl

Thể tích dd HCl cần cho vào dd \(Na[Al(OH)_4]\) hoặc \(NaAlO_2\) để xuất hiện kết tủa theo yêu cầu được tính theo công thức sau:

+)\(n_{H^+}=n_{k tủa}\)

+)\(n_{H^+}=4n_{Na[Al(OH)]_4^-}-3n_{k tủa}\)