Đăng ký

Tính lượng kết tủa

 Lượng kết tủa khi hấp thụ hết lượng \(CO_2\) vào dd \(Ca(OH)_2\) hoặc \(Ba(OH)_2\) được tính theo công thức sau:

\(n_{kết tủa}= n_{OH^-}- n_{CO_2}\)                       (Đk: \(n_{k tủa}< n_{CO_2}\))