Đăng ký

Giải câu 9 phần I tổng kết chương I

- Đơn vị đo độ dài là mét, kí hiệu là m.

- Đơn vị đo thể tích là mét khối, kí hiệu là  \(m^3\).

- Đơn vị đo lực là niutơn, kí hiệu là N.

- Đơn vị đo khối lượng là kilôgam, kí hiệu là kg.

- Đơn vị đo khối lượng riêng là kilôgam trên mét khối, kí hiệu là  \(kg/m^3\).