Đăng ký

Giải câu 11 phần I tổng kết chương I

Công thức tính khối lượng riêng là:

            \(D=\dfrac{m}{V}\)

Trong đó   D là khối lượng riêng của vật \((kg/m^3)\).

                 m là khối lượng của vật (kg).

                 V là thể tích của vật \((m^3).\)