Đăng ký

Giải câu 12 phần I tổng kết chương I

Ba loại máy cơ đơn giản đã học là:

- Ròng rọc;

- Đồn bẩy;

- Mặt phẳng nghiêng.